Η ασφάλιση οικημάτων για χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης αποτελεί μια αναπτυσσόμενη κατηγορία ασφαλίσεων που σκοπό έχει να διασφαλίσει τον ιδιοκτήτη – οικοδεσπότη για την αστική του ευθύνη έναντι των ενοικιαστών καθώς και από ζημιές που μπορεί να προέλθουν από την εκμετάλλευση του οικήματος.

Πρακτικά μια κατοικία που χρησιμοποιείτε μέσω airbnb και γενικότερα με τη μορφή βραχυχρόνιας μίσθωσης μπορεί να λάβει καλύψεις σχεδόν αντίστοιχες με ένα κανονικό οίκημα, ωστόσο κάποιες καλύψεις διαφέρουν μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών, να τι πρέπει να γνωρίζετε:

Η κλοπή περιεχομένου διαχωρίζεται στα αντικείμενα που παρέχονται μαζί με το οίκημα προς ενοικίαση και είναι ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη του οικήματος και τα αντικείμενα των ενοικιαστών.

Η κάλυψη λειτουργεί διαφορετικά για τη κάθε περίπτωση με διαφορετικά όρια και απαλλαγές. Αναζητήστε κάλυψη με όσο το δυνατό μικρότερη απαλλαγή για το περιεχόμενο του οικήματος. Το σύνηθες όριο κάλυψης για αντικείμενα των ενοικιαστών που θα απολεσθούν συνέπεια κλοπής ορίζεται συνήθως έως 600€.

Αστική & εργοδοτική ευθύνη για κάλυψη της ευθύνης του ιδιοκτήτη απέναντι από αξιώσεις που θα υπάρξουν συνέπεια υλικών ή σωματικών βλαβών που θα προξενηθούν σε τρίτους ή ακόμη και στους ενοικιαστές του οικήματος από ατύχημα. Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρίες παρέχουν τη παραπάνω κάλυψη ακόμη και για τη χρήση πισίνας.

Παροχή απώλειας εσόδων ενοικίασης μετά την επέλευση καλυπτομένου κινδύνου ακόμη και δόσεων στεγαστικού δανείου. Σύνηθες διάστημα παροχής έως 6 μήνες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση στα πακέτα BNB είναι η κάλυψη των προϋποθέσεων όπως ορίζονται στο άρθρο 111 του νόμου 4446/2016

Η διεύθυνσή μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ασφαλιστικών προγραμμάτων για ασφάλιση οικημάτων για ενοικίαση μέσω airbnb σε συνεργασία με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες με σκοπό τη πλήρη παροχή ασφαλισιμότητας για κάθε κίνδυνο και αναλυτικό συγκριτικό ανάμεσα στα πακέτα των ασφαλιστικών εταιριών.

Μπορείτε να σχεδιάσετε online το δικό σας ιδανικό πακέτο ασφάλισης και εμείς θα σας αποστείλουμε τις πιο αντιπροσωπευτικές και ανταγωνιστικές προτάσεις ασφάλισης.