Το έτος κατασκευής διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο για τα πακέτα των καλύψεων, ειδικότερα για τη διαρροή σωληνώσεων και τη κάλυψη από σεισμό.