Επιλέξτε την αξία των βοηθητικών κτισμάτων και περιφράξεων της εγκατάστασης που έχουν ανεργεθεί για λόγους υποστήριξης και προστασίας.