Επιλέξτε το ποσό των μικτών μηνιαίων εσόδων που έχετε από τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και που θα απωλέσετε σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της.