Αφορά την αστική ευθύνη από τη λειτουργία της εγκατάστασης και τη μετάδοση και προξένηση ζημιών από ασφαλίσιμο κίνδυνο σε τρίτους.