Μπορείτε να συμπεριλάβετε τη φωτοβολταϊκή σας εγκατάσταση που χρησιμεύει τόσο για ιδιωτική κατανάλωση όσο και για πώληση του παραγόμενου ρεύματος μέσα στο ίδιο συμβόλαιο ασφάλισης κατοικίας. Για μεγάλες ωστόσο εγκαταστάσεις παρέχονται ξεχωριστά συμβόλαια που παρέχουν πρόσθετες καλύψεις από απώλεια κερδών μέχρι καλύψεις και για μηχανικές βλάβες.