Αναφέρετε τυχόν μέτρα προστασίας που έχετε λάβει, πχ πυρασφάλεια, κάμερες, συναγερμό κτλ.