Περιλαμβάνει τη κάλυψη αστικής ευθύνης του χώρου για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που θα προκύψουν στους ενοικιαστές από ευθύνη του ιδιοκήτη.