Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των ενυπόθηκων κατοικιών θα πρέπει να περιλαμβάνουν: τη κάλυψη από φωτιά, φυσικά φαινόμενα καθώς και το σεισμό. Κρατήστε οτι στα ίδια συμβόλαια μπορούν να συμπεριληφθούν επιπλέον καλύψεις παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη κάλυψη για το σπίτι όπως η κάλυψη διαρροής σωληνώσεων η κλοπή κτλ.