Άμεσα με απευθείας αποστολή στο πραγματογνώμονα για τη συμπλήρωση της έκθεσης των εξόδων.