Η επιλογή του τύπου λαμβάνετε υπόψη κατά την έκδοση της προσφοράς ασφάλισης και αφορά ασφαλιστικούς κινδύνους όπως : οι καλύψεις φυσικών φαινομένων, πυρός, βραχυκυκλώματος, μηχανικών βλαβών και τις επεκτάσεις αυτών με τις συμπληρωματικές τους καλύψεις.