Η κάλυψη για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε οικίες μπορεί να παρέχεται με ξεχωριστό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ωστόσο μπορεί να περικλείεται σε ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας.

Αναλυτικά παρέχεται η κάλυψη φωτοβολταϊκών συστημάτων που σκοπό έχουν την ιδία κατανάλωση της παραγόμενης ενέργειας για οικιακή χρήση  ή ακόμη και τη πώλησή της σε δίκτυο ηλεκτροδότησης. Η εγκατάσταση μπορεί να αφορά τη στέγη του οικήματος ή ακόμη και χώρο εντός του οικοπέδου της ασφαλιζόμενης κατοικίας.

Προϋποθέσεις κάλυψης:

 • Η εγκατάσταση να έχει γίνει έπειτα από νόμιμη εγκεκριμένη μελέτη.
 • Να διενεργείται κατά τακτά διαστήματα η προβλεπόμενη συντήρηση – έλεγχος σύμφωνα με τις προβλέψεις του κατασκευαστή.
 • Πλήρη περίφραξη του οικοπέδου σε περίπτωση εγκατάστασης στον υπαίθριο χώρο.
 • Να αναγράφεται αναλυτικά η αξία του φωτοβολταϊκού συστήματος βάση αγοράς στην αίτηση ασφάλισης.
 • Η εγκατάσταση να ανήκει στη κυριότητα του ιδιοκτήτη της ασφαλισμένης κατοικίας.

Παράλληλα με τη κάλυψη των εγκαταστάσεων προβλέπεται και η κάλυψη του ασφαλισμένου για απώλεια εισοδήματος συνέπεια της διακοπής της παροχής ενέργειας στο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας με τον οποίο ο ασφαλισμένος διατηρεί σύμβαση λόγω επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου.

Προϋποθέσεις κάλυψης :

 • Η εγκατάσταση να ανήκει στη κυριότητα του ιδιοκτήτη της ασφαλισμένης κατοικίας
 • Εγκατάσταση μετρητή του παρόχου ενέργειας

Εξαιρέσεις αποτελεί η περίπτωση που το δίκτυο της ΔΕΣΜΗΕ αδυνατεί να απορροφήσει τη παραγόμενη ενέργεια συνέπεια μη επέλευσης  κάποιοι ασφαλισμένου κινδύνου.

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι:

 • Απώλεια εισοδήματος λόγω διακοπής παροχής ενέργειας
 • Πυρκαγιά και κεραυνό
 • Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα
 • Έκρηξη από κάθε αιτία
 • Καπνό
 • Διατάραξη δημόσιας τάξης
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Φυσικά φαινόμενα
 • Κλοπή
 • Πτώση αεροσκάφους
 • Αποκομιδή συντριμμάτων
 • Σεισμός
 • Κατολίσθηση / Καθίζηση
 • Αστική Ευθύνη
 • Κατά παντός μηχανικής βλάβης

Η διεύθυνσή μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ασφαλιστικών προγραμμάτων για φωτοβολταϊκέςεγκαταστάσεις σε συνεργασία με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες με σκοπό τη πλήρη παροχή ασφαλισιμότητας για κάθε κίνδυνο και αναλυτικό συγκριτικό ανάμεσα στα πακέτα των ασφαλιστικών εταιριών.

Μπορείτε να σχεδιάσετε online το δικό σας ιδανικό πακέτο ασφάλισης και εμείς θα σας αποστείλουμε τις πιο αντιπροσωπευτικές και ανταγωνιστικές προτάσεις ασφάλισης.