Ασφάλιση Κατοικιών Airbnb2019-04-28T16:03:16+00:00

Η ασφάλιση κατοικιών Airbnb αποτελεί μια αναπτυσσόμενη κατηγορία ασφαλίσεων που σκοπό έχει να διασφαλίσει τον ιδιοκτήτη – οικοδεσπότη για την αστική του ευθύνη έναντι των ενοικιαστών καθώς και από ζημιές που μπορεί να προέλθουν από την εκμετάλλευση του οικήματος.

Πρακτικά μια κατοικία που χρησιμοποιείτε μέσω airbnb και γενικότερα με τη μορφή βραχυχρόνιας μίσθωσης μπορεί να λάβει καλύψεις σχεδόν αντίστοιχες με ένα κανονικό οίκημα, ωστόσο κάποιες καλύψεις διαφέρουν μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών, να τι πρέπει να γνωρίζετε:

Κλοπή & Διάρρηξη

Η κλοπή περιεχομένου διαχωρίζεται στα αντικείμενα που παρέχονται μαζί με το οίκημα προς ενοικίαση και είναι ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη του οικήματος και τα αντικείμενα των ενοικιαστών. Η κάλυψη λειτουργεί διαφορετικά για τη κάθε περίπτωση με διαφορετικά όρια και απαλλαγές. Αναζητήστε κάλυψη με όσο το δυνατό μικρότερη απαλλαγή για το περιεχόμενο του οικήματος. Το σύνηθες όριο κάλυψης για αντικείμενα των ενοικιαστών που θα απολεσθούν συνέπεια κλοπής ορίζεται συνήθως έως 600€. Καλύπτονται επίσης και οι ζημιές που θα προκληθούν στο οίκημα συνέπεια διάρρηξης.

Αστική  & Εργοδοτική ευθύνη

Αστική & εργοδοτική ευθύνη για κάλυψη της ευθύνης του ιδιοκτήτη απέναντι από αξιώσεις που θα υπάρξουν συνέπεια υλικών ή σωματικών βλαβών που θα προξενηθούν σε τρίτους ή ακόμη και στους ενοικιαστές του οικήματος από ατύχημα. Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρίες παρέχουν τη παραπάνω κάλυψη ακόμη και για τη χρήση πισίνας.

Απώλεια εσόδων

Παροχή απώλειας εσόδων ενοικίασης μετά την επέλευση καλυπτομένου κινδύνου ακόμη και δόσεων στεγαστικού δανείου. Σύνηθες διάστημα παροχής έως 6 μήνες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση στα πακέτα BNB είναι η κάλυψη των προϋποθέσεων όπως ορίζονται στο άρθρο 111 του νόμου 4446/2016

Η διεύθυνσή μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ασφαλιστικών προγραμμάτων για ασφάλιση οικημάτων για ενοικίαση μέσω airbnb σε συνεργασία με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες με σκοπό τη πλήρη παροχή ασφαλισιμότητας για κάθε κίνδυνο και αναλυτικό συγκριτικό ανάμεσα στα πακέτα των ασφαλιστικών εταιριών.

Μπορείτε να σχεδιάσετε online το δικό σας ιδανικό πακέτο ασφάλισης και εμείς θα σας αποστείλουμε τις πιο αντιπροσωπευτικές και ανταγωνιστικές προτάσεις ασφάλισης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Φωτιά – Καπνό – Έκρηξη – Κεραυνό – Βραχυκύκλωμα

 • Θραύση Τζαμιών

 • Έξοδα έκδοσης αδειών – αμοιβές μηχανικών

 • Αποκομιδή Ερειπίων

 • Έξοδα περιορισμού ζημιάς

 • Απώλεια ενοικίων

 • Αποζημίωση σε αξία καινούργιου και προστασία υπασφάλισης

 • Φυσικών φαινομένων – πλημμύρα, χιόνι, χαλάζι, παγετός, θύελλα

 • Θραύση σωληνώσεων

 • Κακόβουλες ενέργειες

 • Έξοδα αντλησης υδάτων

 • Αστική & Εργοδοτική ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές

 • Σεισμού για οικοδομή και περιεχόμενο

 • Κλοπή περιεχομένου – Ληστεία ταμείου ακόμη και χρηματοκιβωτίου – Ζημιές στην οικοδομή συνέπεια διάρρηξης

 • Μεταφορά – Στέγαση – Ασφάλιση οικοσκευής συνέπεια επέλευσης κινδύνου

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πώς πραγματοποιείται η πληρωμή της ασφάλισης ;2023-03-02T09:11:28+00:00

Η πληρωμή του συμβολαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω e-banking, πληρωμή σε τράπεζα καθώς και στα ΕΛΤΑ με κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής που αναγράφεται στο ειδοποιητήριό σας.

Παρέχεται κάλυψη αστικής ευθύνης ;2023-05-12T11:45:35+00:00

Τα προγράμματα ασφάλισης παρέχουν 2 ειδών καλύψεις αστικής ευθύνης. Η πρώτη αφορά τις περιπτώσεις προξένησης υλικών ζημιών σε ιδιοκτησίες τρίτων από καλυπτόμενους κινδύνους και η δεύτερη αφορά κάλυψη υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών ως οικογενειακή αστική ευθύνη.

Από τι με καλύπτει η κάλυψη τη θραύσης κρυστάλλων – υαλοπινάκων ;2023-03-02T09:48:32+00:00

Η κάλυψη της θραύσης κρυστάλλων και υαλοπινάκων ενεργοποιείται σε περίπτωση αιφνίδιας θραύσης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς υαλοπίνακες καθώς και σε καθρέπτες εφόσον ασφαλίζεται και το περιεχόμενο του οικήματος. Εκτός της αγοράς καλύπτεται και η τοποθέτηση.

Πότε ενεργοποιείται η κάλυψη της κλοπής ;2023-05-12T12:29:37+00:00

Η κλοπή και οι ζημιές συνέπεια κλοπής στην οικοδομή ενεργοποιούνται έπειτα από διάρρηξη, εμφανή παραβίαση, αναρρίχηση ή και ληστεία ανώ καλύπτονται με υπο-όριο ακόμα και η κλοπή με αντικλείδι.

Πότε παρέχεται η κάλυψη απώλειας ενοικίων ;2023-05-12T11:52:50+00:00

Η κάλυψη της απώλειας ενοικίων ενεργοποιείται μετά την επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου ο οποίος καθιστά το οίκημα ακατάλληλο για διαμονή με αποτέλεσμα να τερματιστεί η ενοικίαση. Το όριο της κάλυψης ορίζεται στο 10% επί της αξίας του κτιρίου με όριο τα 6000€.

Τι διάρκεια έχουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ;2019-03-30T21:53:51+00:00

Η διάρκεια των συμβολαίων είναι ετήσια.

Τι καλύψεις μπορώ να λάβω ;2019-03-25T22:16:48+00:00

Μπορείτε να ασφαλίσετε το οίκημά σας καθώς και το περιεχόμενου του για κάθε σοβαρό κίνδυνο όπως ακριβώς και ένα κανονικό σπίτι.

Προαιρετικά μπορεί να δοθεί ακόμη και η κάλυψη του σεισμού.

Ποιά κριτήρια πρέπει να πληρούνται ώστε να ασφαλιστώ ;2019-03-30T21:50:26+00:00

Προυπόθεση για την ασφάλιση μέσω των ασφαλιστικών πακέτων airbnb είναι η λήψη της νόμιμης άδειας για βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ανάλυση των απαιτούμενων στοιχείων του οικήματος

Επιλογή Ασφάλισης2019-01-21T14:27:10+00:00

Ορίστε το είδος της ασφάλισης επιλέγοντας ανάμεσα στην οικοδομή του κτιρίου, το περιεχόμενο ή και τα δύο.

Αξία Οικοσκευής2019-02-03T14:28:38+00:00

Ορίστε την αξία της οικοσκευής του κτιρίου εφόσον θέλετε να συμπεριλάβετε και το περιεχόμενο στην ασφάλιση. Περιλαμβάνει έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, ρουχισμό, προσωπικά είδη κτλ

Τετραγωνικά μέτρα2019-02-03T14:28:51+00:00

Συμπληρώστε τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα του οικήματος σας, θα μας βοηθήσουν στον υπολογισμό με ακρίβεια της κατασκευαστικής του αξίας.

Αξία οικοδομής ανά τετραγωνικό μέτρο2023-06-05T09:06:50+00:00

Ορίστε την κατασκευαστική αξία κατά προσέγγιση ανά τετραγωνικό μέτρο για την οικοδομή του οικήματος.

Επιλέξτε ανάμεσα σε :

 • 1200€/ τμ για συνήθης κατοικίες
 • 1260€/τμ για πολύ καλή κατασκευή
 • 1.390€/τμ για πολυτελή
Έτος Κατασκευής2019-02-03T14:29:09+00:00

Το έτος κατασκευής διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο για τα πακέτα των καλύψεων, ειδικότερα για τη διαρροή σωληνώσεων και τη κάλυψη από σεισμό.

Ταχυδρομικό Κώδικα2023-05-12T18:47:55+00:00

Ο ταχυδρομικός κώδικας θα μας βοηθήσει στον υπολογισμό του συνόλου των κινδύνων του οικήματος κατατάσσοντάς ανάλογα με τη ζώνη που βρίσκεται.

Mέτρα Προστασίας2019-02-03T14:30:00+00:00

Τα μέτρα προστασίας που έχετε λάβει για τη κατοικίας σας προσμετριούνται στην εκτίμηση των κινδύνων της κλοπής, της απόπειρας διάρρηξης, των ζημιών της οικοδομής συνέπεια διάρρηξης καθώς και των κακόβουλων ενεργειών.

Τύπος2019-02-03T14:30:17+00:00

Ο τύπος τη κατοικίας σας παιζει σημαντικότατο ρόλο στον υπολογισμό του συνόλου των ασφαλίσιμων κινδύνων.

Ανάλυση Καλύψεων Πακέτων Ασφάλισης

Πακέτο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης2023-05-12T12:30:28+00:00

Περιλαμβάνει τη κάλυψη αστικής ευθύνης του χώρου για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που θα προκύψουν στους ενοικιαστές από ευθύνη του ιδιοκήτη.

 

Πακέτο Καιρικών Φαινομένων2023-05-12T17:01:10+00:00

Παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για ζημιές που θα προκληθούν τόσο στην οικοδομή του κτιρίου όσο και στην οικοσκευή συνέπεια :

 • Καταιγίδας
 • Θύελλας
 • Πλημμύρας
 • Χιονιού
 • Παγετού
 • Χαλάζι

Eπιλέον καλύψεις :

Κάλυψη εξόδων άντλησης υδάτων συνέπεια πλημμύρας, παραμονή σε ξενοδοχείο, μεταφορά και μεταστέγαση του περιεχομένου του κτιρίου μέχρι την αποκατάσταση των  ζημιών, ακόμη και την κάλυψη δόσεων του στεγαστικού δανείου όταν οι ζημιές είναι εκτεταμένες και η επισκευή κρατήσει αρκετές ημέρες.

 

Πακέτο Ασφάλισης Σωληνώσεων2023-05-12T12:38:41+00:00

Το πακέτο των καλύψεων περιλαμβάνει:

 • Διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών – σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης, ψύξης, ύδρευσης ή και αποχέτευσης
 • Αποστολή υδραυλικού για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της διαρροής
 • Κάλυψη των εξόδων επισκευής και αποκατάστασης
 • Κάλυψη της ζημιάς που θα προκληθούν τόσο στο περιεχόμενο του σπιτιού, όσο και στην οικοδομή συνέπεια της διαρροής
 • Αστική ευθύνη από τη διάδοση της διαρροής σε γειτονικές οικίες
Πακέτο Ασφάλισης Κακόβουλων Ενεργειών2023-05-12T12:38:06+00:00

Περιλαμβάνει ζημιές στην οικοδομή του κτιρίου καθώς και την απώλεια αντικειμένων που αποτελούν τμήμα της οικοσκευής και μπορούν να προκληθούν από:

 • Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, ανταπεργίες, διαδηλώσεις και οχλαγωγίες.
 • Από πρόσωπα που συμμετέχουν στη διατάραξη της δημόσιας τάξης ή ακόμη και σε ενέργειες της νόμιμης αρχής προς περιορισμό ή καταστολή της διατάραξης αυτής. Ακόμη και μεμονωμένες περιπτώσεις βανδαλισμού που σκοπό έχουν να προξενήσουν ζημιές στο ασφαλιζόμενο οίκημα.
 • Κακόβουλες πράξεις ή δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παρ. 5 του ν 2496/97.
 • Τρομοκρατικές ενέργειες ανεξάρτητα αν έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών ή κατά την διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της Δημόσιας τάξης.
Πακέτο Ασφάλισης Βραχυκυκλώματος2019-02-03T13:59:24+00:00

H κάλυψη βραχυκυκλώματος περιλαμβάνει την αποκατάσταση ζημιών που θα προκληθούν συνέπεια υπέρβασης ταχύτητας, υπέρταση, βραχυκύκλωμα, σχηματισμό τόξου, αυτοθέρμανση ή ακόμη και διαρροή ηλεκτρισμού.

Η κάλυψη φωτιάς περιλαμβάνεται εντός του πακέτου πυρός, ωστόσο εδώ καλύπτονται επιπλέον οι ηλεκτρικοί πίνακες και οι καλωδιώσεις του σπιτιού, καθώς και ο ηλεκτρονικός εξοπλίσμός ακόμη και οι ηλεκτρικές συσκευές.

 

Πακέτο θράυσης Υαλοπινάκων & Καθρεπτών2019-02-03T13:59:40+00:00

Καλύπτεται το κόστος αποκατάστασης και τοποθέτησης εξωτερικών και εσωτερικών υαλοπινάκων και καθρεπτών συνέπεια θραύσης ακόμη και οξείδωσης.

 

Πακέτο Ασφάλισης Σεισμού2019-02-03T13:59:55+00:00

Καλύπτεται το σύνολο της οικοδομής και του περιεχομένου σε περίπτωση επέλευσης σεισμού.

Επιπλέον με την ενεργοποίηση της κάλυψης του σεισμού ενεργοποιείται μια πλειάδα καλύψεων που αφορούν :

 • Έξοδα εκκαθάρισης συντριμμάτων
 • Έξοδα μηχανικών και έκδοσης νέων αδειών
 • Κάλυψη δανείου – ενοικίου
 • Κάλυψη παγίων εξόδων (λογαριασμών κτλ)
 • Έξοδα μεταφοράς – μεταστέγασης και ασφάλισης του περιεχομένου
 • Έξοδα παραμονής σε ξενοδοχείο

Επίσης παρέχεται κάλυψη από καθίζηση  η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί συνέπεια αιφνίδιας καθίζησης ή ύψωσης ή κατολίσθησης του εδάφους και μπορεί να προξενήσει σοβαρότατες ζημιές στην οικοδομή του κτιρίου.

Πακέτο Ασφάλισης Πυρός2023-05-12T17:03:01+00:00

Οι ασφαλιστικές καλύψεις που προβλέπονται στα σύγχρονα ασφαλιστήρια κατοικίας και ενεργοποιούνται με την εκδήλωση πυρκαγιάς:

 • Κάλυψη οικοδομής και περιεχομένου με βάση το όριο κάλυψης για τα οποία είναι ασφαλισμένο το οίκημα. Περιλαμβάνει το σύνολο των εξόδων που θα πραγματοποιηθούν ώστε να επανέρθει το οίκημα στη προ του συμβάντος κατάσταση. Περιλαμβάνει αποζημιώσεις σε αξία καινούργιου για το σύνολο του ασφαλίσματος (οικοδομή και περιεχόμενο).
 • Κάλυψη κατεδάφισης, εκκαθάρισης και αποκομιδής υπολειμμάτων -συντριμμάτων.
 • Αστική ευθύνη σε περίπτωση μετάδοσης της φωτιάς και του καπνού.
 • Κάλυψη ζημιών συνέπεια καπνού.
 • Έξοδα μετακόμισης και προσωρινής μεταστέγασης του περιεχομένου (σε περίπτωση που το οίκημα θεωρηθεί μη κατοικίσιμο ).
 • Έξοδα παραμονής σε ξενοδοχείο ( επίσης σε περίπτωση που το οίκημα θεωρηθεί μη κατοικίσιμο ).
 • Έξοδα έκδοσης νέων αδειών, μηχανικών.
 • Κάλυψη δόσης στεγαστικού δανείου ή μισθώματος καθώς και πάγιων εξόδων.
Go to Top