Επιλέξτε το έτος εγκατάστασης της μονάδας σας. Η ηλικία της μονάδας σας λαμβάνετε υπόψη στις ασφαλιστικές καλύψεις.