Συμπληρώστε τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα του οικήματος σας, θα μας βοηθήσουν στον υπολογισμό με ακρίβεια της κατασκευαστικής του αξίας.