Φόρμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκων2019-02-10T21:04:18+00:00
Μέτρα Προστασίας2019-02-10T20:20:48+00:00

Αναφέρετε τυχόν μέτρα προστασίας που έχετε λάβει, πχ πυρασφάλεια, κάμερες, συναγερμό κτλ.

Απώλεια Εσόδων2019-02-10T20:15:59+00:00

Επιλέξτε το ποσό των μικτών μηνιαίων εσόδων που έχετε από τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και που θα απωλέσετε σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της.

Κατασκευαστής2019-02-10T20:13:13+00:00

Σημειώστε τον κατασκευαστή της μονάδας.

Έτος Εγκατάστασης2019-02-10T20:05:33+00:00

Επιλέξτε το έτος εγκατάστασης της μονάδας σας. Η ηλικία της μονάδας σας λαμβάνετε υπόψη στις ασφαλιστικές καλύψεις.

Ισχύς (KW)2019-02-10T19:59:52+00:00

Επιλέξτε τη παραγόμενη ισχύ της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Αξία βοηθητικών κτισμάτων2019-02-10T19:55:13+00:00

Επιλέξτε την αξία των βοηθητικών κτισμάτων και περιφράξεων της εγκατάστασης που έχουν ανεργεθεί λόγους υποστήριξης και προστασίας.

Αξία Φωτοβολταϊκων Πάνελ2019-02-10T19:53:12+00:00

Επιλέξτε την αξία των πάνελ των φωτοβολταϊκών βάση των οποίων θα υπολογιστούν τα κεφάλαια ασφάλισης και αποζημίωσης.

Τύπος Φωτοβολταϊκων2019-02-10T19:51:32+00:00

Η επιλογή του τύπου λαμβάνετε υπόψη κατά την έκδοση της προσφοράς ασφάλισης και αφορά ασφαλιστικούς κινδύνους όπως οι καλύψεις φυσικών φαινομένων, πυρός, βραχυκυκλώματος, μηχανικών βλαβών και της επεκτάσεις αυτών με τις συμπληρωματικές τους καλύψεις.

Γενική Αστική Ευθύνη2019-02-10T20:59:05+00:00

Αφορά την αστική ευθύνη από τη λειτουργία της εγκατάστασης και τη μετάδοση και προξένηση ζημιών από ασφαλίσιμο κίνδυνο σε τρίτους.

Σεισμός2019-02-10T20:59:45+00:00

Παρέχεται συμπληρωματική κάλυψη από σεισμό και καθίζηση.

Απώλεια κερδών2019-02-10T21:00:05+00:00

Η κάλυψη παρέχει απώλεια εσόδων για τον ιδιοκτήτη μετά την επέλευση ασφαλίσιμου κινδύνου ο οποίος θα θέσει εκτός λειτουργίας τη φωτοβολταϊκη εγκατάσταση.

Κατά παντός κινδύνου μηχανικής βλάβης2019-02-10T20:59:27+00:00

Αφορά μηχανικά προβλήματα που μπορούν να προκύψουν και να θέσουν εκτός λειτουργίας τη φωτοβολταϊκή μονάδα.

Μπορεί να αφορά κακοτεχνία, αστοχία υλικού, βραχυκύκλωμα κα

Πακέτο Ανέργεσης – Συναρμογής2019-02-10T21:00:24+00:00

Το πακέτο περιλαμβάνει:

 • Αστική & Εργοδοτική ευθύνη
 • Κάλυψη ζημιών από τρομοκρατικές ενέργειες και κακόβουλες πράξεις
 • Κάλυψη για τη περίοδο εκτεταμένης συντήρησης (αφορά φωτοβολταϊκό πάρκο)
 • Κάλυψη ζημιών σε υφιστάμενη περιουσία για μονάδες πάνω σε στέγες
 • Κάλυψη εσφαλμένης μελέτης για εργασίες πολιτικού μηχανικού
 • Κάλυψη δοκιμαστικής λειτουργίας & κάλυψη κινδύνων κατασκευαστή για Η/Υ εργασίες
Βασικό Πακέτο Κάλυψης2019-02-10T21:00:45+00:00

Το βασικό πακέτο κάλυψης περιλαμβάνει:

 • Πυρκαγιά
 • Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα
 • Κεραυνό
 • Έκρηξη
 • Καπνό
 • Πτώση αεροσκαφών και τμημάτων αυτών
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Φυσικά φαινόμενα
 • Κλοπή
 • Αποκομιδή συντριμμάτων
 • Αστική ευθύνη μετάδοσης πυρκαγιάς
Go to Top