Φόρμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκων2019-02-10T21:04:18+00:00
Μέτρα Προστασίας2019-02-10T20:20:48+00:00

Αναφέρετε τυχόν μέτρα προστασίας που έχετε λάβει, πχ πυρασφάλεια, κάμερες, συναγερμό κτλ.

Απώλεια Εσόδων2019-02-10T20:15:59+00:00

Επιλέξτε το ποσό των μικτών μηνιαίων εσόδων που έχετε από τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και που θα απωλέσετε σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της.

Κατασκευαστής2019-02-10T20:13:13+00:00

Σημειώστε τον κατασκευαστή της μονάδας.

Έτος Εγκατάστασης2019-02-10T20:05:33+00:00

Επιλέξτε το έτος εγκατάστασης της μονάδας σας. Η ηλικία της μονάδας σας λαμβάνετε υπόψη στις ασφαλιστικές καλύψεις.

Ισχύς (KW)2019-02-10T19:59:52+00:00

Επιλέξτε τη παραγόμενη ισχύ της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Αξία βοηθητικών κτισμάτων2023-05-12T12:20:44+00:00

Επιλέξτε την αξία των βοηθητικών κτισμάτων και περιφράξεων της εγκατάστασης που έχουν ανεργεθεί για λόγους υποστήριξης και προστασίας.

Αξία Φωτοβολταϊκών Πάνελ2023-05-12T12:22:56+00:00

Επιλέξτε την αξία των πάνελ των φωτοβολταϊκών βάση των οποίων θα υπολογιστούν τα κεφάλαια ασφάλισης και αποζημίωσης.

Τύπος Φωτοβολταϊκών2023-05-12T12:23:33+00:00

Η επιλογή του τύπου λαμβάνετε υπόψη κατά την έκδοση της προσφοράς ασφάλισης και αφορά ασφαλιστικούς κινδύνους όπως : οι καλύψεις φυσικών φαινομένων, πυρός, βραχυκυκλώματος, μηχανικών βλαβών και τις επεκτάσεις αυτών με τις συμπληρωματικές τους καλύψεις.

Γενική Αστική Ευθύνη2019-02-10T20:59:05+00:00

Αφορά την αστική ευθύνη από τη λειτουργία της εγκατάστασης και τη μετάδοση και προξένηση ζημιών από ασφαλίσιμο κίνδυνο σε τρίτους.

Σεισμός2019-02-10T20:59:45+00:00

Παρέχεται συμπληρωματική κάλυψη από σεισμό και καθίζηση.

Απώλεια κερδών2019-02-10T21:00:05+00:00

Η κάλυψη παρέχει απώλεια εσόδων για τον ιδιοκτήτη μετά την επέλευση ασφαλίσιμου κινδύνου ο οποίος θα θέσει εκτός λειτουργίας τη φωτοβολταϊκη εγκατάσταση.

Βασικό Πακέτο Κάλυψης2019-02-10T21:00:45+00:00

Το βασικό πακέτο κάλυψης περιλαμβάνει:

 • Πυρκαγιά
 • Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα
 • Κεραυνό
 • Έκρηξη
 • Καπνό
 • Πτώση αεροσκαφών και τμημάτων αυτών
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Φυσικά φαινόμενα
 • Κλοπή
 • Αποκομιδή συντριμμάτων
 • Αστική ευθύνη μετάδοσης πυρκαγιάς
Go to Top